Avis legal

  1. Titularitat de la pàgina web

Denominació social:

Associació Qalidès, Terrers del Penedès       

Domicili:                   

C/ Miquel Torres i Carbó, 6, 08720 Vilafranca del Penedès

Mail de contacte:      

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Número d'identificació fiscal (CIF):           

J-63747315

Dades registrals:

Inscrita al Registre d'Associacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, número 30368 - J / 1

  1. Condicions Generals d'Utilizació i Acceptació de les mateixes

Les presents condicions generals d'utilització de la pàgina web juntament amb les condicions particulars que es poden establir tenen per finalitat la regulació i informació als usuaris dels serveis que presta QALIDÈS i la regulació de l'ús de la pàgina web.

La navegació i la utilització dels serveis de la pàgina web suposen l'acceptació com a usuari i sense reserves de cap tipus, de totes les condicions generals d'utilització, de les condicions generals de contractació si existís i de qualsevol altra que pugui existir en relació amb la prestació de serveis de QALIDÈS.

QALIDÈS podrà en tot moment i sense previ avís, modificar les presents condicions generals i les condicions particulars que s'hi inclouen mitjançant la publicació de les citades modificacions a la pàgina web, a fi que siguin conegudes amb caràcter previ per als usuaris. Qualsevol canvi que es produeixi en aquestes serà comunicat a la pàgina web principal durant un termini que es consideri raonable.

Condicions generals d'utilització de la pàgina web

Accés a la web i passwords

Les dades dels Usuaris obtinguts a través de la subscripció a la present Web, estan protegits per contrasenyes elegides per ells mateixos. L'usuari es compromet a mantenir la seva contrasenya en secret i a protegir-la d'usos no autoritzats per tercers. En el cas que fos revelada a tercers, el Usuari serà responsable de l'ús que fan del servei aquests tercers. Així mateix, haurà de notificar un QALIDÈS immediatament qualsevol ús no consentit de la seva compta o qualsevol violació de la seguretat relacionada amb el servei de la pàgina web, de la qual hagi tingut coneixement.

En Internet no existeix la seguretat absoluta, però QALIDÈS adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la protecció dels dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i / o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tècnica, la naturalesa dels dades emmagatzemats i els riscos a què estan exposats, tot això, d'acord amb el que estableix la legislació espanyola de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

QALIDÈS no es fa responsable davant dels Usuaris, per la revelació de les seves dades personals a tercers que no es deuen a causes directament imputables a QALIDÈS, ni per l'ús que d'aquestes dades hagin fet tercers aliens a QALIDÈS.

  1. Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal

3.1. Informació i finalitat

La resposta total o parcial als formularis d'aquesta Web és totalment voluntària i la resposta no té conseqüències. En compliment del disposat en el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i qualsevol altra legislació vigent que pogués resultar aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Aquesta tracta és legítim en base al seu consentiment.

Les seves dades no seran cedides a tercers.

Per exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades, així com revocar el consentiment prestat per a l'enviament de comunicacions comercials, o el consentiment al tractament de dades personals es pot dirigir per escrit a C / Miquel Torres i Carbó, 6, 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona) o mitjançant correu electrònic amb la referència "Dades Personals" a la següent adreça Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la., en els dos casos aportant una fotocòpia del DNI o passaport.

Si voleu ampliar la informació sobre el tractament de les dades de caràcter personal acceda a la nostra política de privacitat a través del següent enllaç: Política de privacitat

3.2. Consentimient de l'Usuari i enviament de comunicacions comercials per via electrònica ((art. 22 Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic):

Siempre que l'usuari ho sol·liciti expressament, QALIDÈS podrà enviar comunicacions comercials per qualsevol mitjà amb plena respecte a la legislació que en matèria de protecció de dades personals es troba vigent.

L'usuari podrà revocar, en qualsevol moment, el consentiment per a la recepció mitjançant correu electrònic d'informació publicitària o promocional. Per això serà suficient amb que es notifiqui un QALIDÈS mitjançant el enviament d'un missatge a l'adreça electrònica que s'indica a continuació: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. indicant clarament que NO DESITJA RECIBIR EMPRESES COMERCIALS PER EMPRESA CORREU.

  1. Propietat industrial i intel·lectual. Política d'hiperenllaços

4.1. Tots els continguts inclosos a la pàgina web i, en particular, les marques, noms comercials, dissenys industrials, dissenys, textos, fotografies, gràfics, logotips, icones, programari o qualssevol altres signes susceptibles d'utilització industrial i comercial estan protegits per drets de propietat industrial e intel·lectual de QALIDÈS o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat la seva inclusió a la pàgina web. Queda per tant prohibida qualsevol reproducció, còpia, comunicació pública, distribució, modificació, transformació, supressió, manipulació i qualsevol altra forma d'utilització, amb o sense ànim de lucre, dels mateixos sense el consentiment exprés de QALIDÈS a través de qualsevol mitjà inclòs Internet (noms de domini, xarxes socials, blogs, etc.).

4.2. QALIDÈS no serà responsable de la infracció dels drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers que podrien derivar-se de la inclusió a la pàgina web de marques, noms comercials, dissenys industrials, patents, dissenys, textos, fotografies, gràfics, logotips, icones o programari pertanyent a tercers que han estat declarats titulars dels mateixos inclosos en la pàgina web. Tampoco es fa responsable de les opinions i comentaris vertidos pels usuaris en els seus blocs o xarxes socials sense perjudici de les accions que pugui exercir per eliminar aquestes opinions i comentaris quan resultin contraris a la Llei.

4.3. QALIDÈS podrà utilitzar els continguts facilitats pels usuaris (fotografies, vídeos, etc.) de forma raonable i amb estricte respecte als drets de propietat intel·lectual.

4.4. En cap cas s'entén que l'accés i la navegació de l'Usuari implica una autorització o que es renunciï, es transmeti, cedeixi total o parcialment aquests drets ni la concessió de cap dret ni expectativa de dret i, en concret, de l'alteració, transformació , explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la previa autorització expressa de QALIDÈS o dels titulars corresponents

4.5. No obstante tot el anterior, aquelles persones que considerin infringides els seus drets de propietat intel·lectual o industrial per algun dels continguts d'aquesta Web podran denunciar aquests continguts mitjançant escrit dirigit a QALIDÈS, SLU, C / Miquel Torres i Carbó, 6, 08720 Vilafranca del Penedès, Barcelona.         

4.6. QALIDÈS pot posar a disposició del Usuari hipervincles a Webs titularitat de tercers, relacionats o no amb QALIDÈS. En qualsevol cas, QALIDÈS serà responsable del contingut de les pàgines web de destinació que s'establirà mitjançant vincles a la pàgina web, la seva funcionament o accessibilitat, el manteniment dels continguts, la qualitat dels mateixos, ni tampoc de les infraccions de drets de tercers en les que aquestes pàgines poguessin incórrer.

4.7. QALIDÈS autoritza l'establiment de vincles al seu portal des de qualsevol altra pàgina web. Els enllaços que s'estableixen hauran de fer-se sempre a la pàgina principal de QALIDÈS (o de les seves marques), o en el seu cas, a aquella que la pròpia QALIDÈS estableixi. Aquesta connexió només permetrà l'accés a la Web, sense que es reprodueixi de cap manera, o creu navegador o enviament fronterer sobre la mateixa. Així mateix, no es podran fer manifestacions falses, inexactes o incorrectes sobre aquesta web o els seus continguts, ni en cap cas declarar que QALIDÈS ha autoritzat, supervisat o assumit el link.

4.8. Tantmateix, a excepció d'aquells signes que formen part del mateix enllaç, es prohibeix que la Web que estableixi el vincle amb aquesta web contingui cap marca, nom comercial, signatura d'establiment, denominació, logotip, eslogan o altres signes distintius pertanyents a QALIDÈS.

Es prohibeix especialment la utilització de qualsevol marca, nom, nom comercial, etiqueta, eslògan, denominació i altres signes distintius pertanyents a QALIDÈS en les paraules clau de cap lloc web sense la previa autorització expressa de QALIDÈS específicament per a això.

  1. Responsabilitat de QALIDÈS

L'usuari reconeix i accepta que la utilització de la pàgina web i dels seus serveis es realitza sota la seva total responsabilitat.

En aquells apartats de la Web en els quals els usuaris puguin aportar continguts, QALIDÈS es reserva el dret de suprimir aquells que puguin afectar negativament a les seves marques o ser contraris a la Llei, l'ordre públic o les bones costums.

QALIDÈS només respondrà dels danys que l'Usuari pugui sofrir com a conseqüència de l'ús de la pàgina web quan aquests danys siguin imputables a una actuació dolosa de QALIDÈS.

No obstant això, QALIDÈS declara haver adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i l'estat de la tecnologia, per garantir el funcionament de la pàgina web i evitar l'existència i transmissió de virus i altres components que puguin perjudicar al Usuari.

  1. Obligacions de l'Usuari

L'usuari es compromet a utilitzar els continguts de la pàgina web de forma diligent, correcta i legal i es compromet a abstenir-se de:

a) Utilitzar els continguts amb finalitats o efectes contraris a la llei, a la moral i a les bones costums o al ordre públic.

b) Reproduir, copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, a menys que tingui la corresponent autorització del titular.

c) Utilitzar els continguts de la pàgina web per remetre publicitat, comunicacions amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones independentment de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

d) Utilitzar els vincles, invitacions a xarxes socials, blogs i qualsevol xarxa i mitjans telemàtics facilitats a través d'aquesta web de forma il·lícita.

  1. Legislació aplicable

Les relacions establertes entre el Usuari i el titular de la pàgina web es regirán pel disposat en la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent. No obstant això, per als casos en què la normativa permeti la possibilitat de les parts de sotmetre's voluntàriament a un fur, QALIDÈS i el Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre's, es sotmeten als Jutjats i Tribunals del Usuari.

  1. Xarxes socials

L'usuari podrà unir-se als Grups que QALIDÈS té en diferents xarxes socials. L'usuari que es fa fan d'algun d'aquests grups, accepta les condicions d'ús i política de privacitat de la xarxa social corresponent, sense que sigui responsabilitat de QALIDÈS.